Split payment - obowiązkowo od listopada 2019!

Już w listopadzie br. w życie wejdą przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. W obecnym kształcie dla niektórych towarów i usług stosuje się odwrotne obciążenie. Polega to na tym, iż zobowiązanym do obliczenia i zapłaty podatku należnego jest nabywca towaru lub usługi. Po zmianie przepisów nie będzie już mechanizmu odwrotnego obciążenia, a podatnicy będą zobowiązani stosować mechanizm podzielonej płatności.

Głównymi założeniami wynikającymi ze znowelizowanych przepisów jest:
1. Obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, którzy podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000zł brutto.
2. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary i usługi, m.in. wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe; elektronika: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde; paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe; prawa do emisji gazów cieplarnianych; roboty budowlane; węgiel; handel częściami do samochodów i motocykli.
3. Umieszczenie na fakturze informacji o podzielonej płatnośc.i

Za brak zastosowania się do przepisów ustawodawca przewidział sankcje, które mogą być nałożone zarówno na dostawcę jak i na nabywcę.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

powered by social2s

Nowa stawka podatku dochodowego

Od dnia 01 października 2019 obniżona zostaje stawka podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym z 18 do 17%. Ponadto podwyższeniu ulegają koszty uzyskania przychodów z tytuły umów o pracę :
1. koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynosić będą 250zł miesięcznie
2. koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy wynosić będą 300zł miesięcznie.

 

 

powered by social2s

Zerowy PIT dla Młodych

W dniu 24 lipca 2019 roku Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla osób, które nie ukończyły 26 lat.

Na czym polega zmiana?

Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z umów o pracę oraz umów zlecenia do wysokości 85.528zł w roku podatkowym.

W 2019 roku limit zwolnienia będzie wynosił proporcjonalnie do liczby miesięcy, czyli 35.636,67zł. 
Zwolnienie podatkowe obowiązywać będzie niezależnie od liczby umów i liczby płatników. Nadwyżka ponad określony limit będzie opodatkowana wg skali podatkowej.

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi w roku 2019 pod warunkiem złożenia oświadczenia o zwolnieniu płatnika z poboru zaliczki. Ulga dotyczy przychodów osiągniętych od dnia 01. sierpnia 2019r. W przypadku niezłożenia oświadczenia z ulgi będzie można skorzystać w rozliczeniu rocznym.

Od stycznia 2020 r ulga naliczana będzie automatycznie. 

powered by social2s

Biała lista podatników

W dniu 01 września 2019 wchodzą w życie przepisy dotyczące kompletnego wykazu podatników VAT, tzw biała lista podatników.

Wykaz ten będzie zawierał historię VAT-owską podatnika, m.in informacje o rejestracji, wykreśleniu oraz przywróceniu jako podatnika VAT. W bazie dostępny będzie również numer rachunku bankowego podatnika.

Nadmienić należy, iż zgodnie z art 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy :

1. stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000zł lub równowartość tej kwoty w walutach, przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczą podatku vat tej części kwoty, która nie została zapłacona na rachunek bankowy kontrahenta. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub rozliczyć naliczony podatek vat należy regulować zobowiązania tylko na rachunek bankowy umieszczony w wykazie podmiotów -na białej liście podatników. Zapłata na inny rachunek rodzi za sobą brak możliwości zaliczenia w koszty takiej transakcji.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi sankcjami, przed każdą płatnością kwot powyżej łącznie 15.000zł należy sprawdzić czy podatnik jest czynnym podatnikiem vat i czy rachunek, który podał na fakturze znajduje się w wykazie. Można skorzystać z tego linku :  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka .

powered by social2s

Rozliczenie roczne PIT-termin mija!!

W dniu 30.04. mija termin rozliczenia rocznego PIT za rok 2018.

W tym roku Minister Finansów udostępnił online rozliczenie roczne w zakresie PIT-37 i PIT-38. Możesz skorzystać z linku https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit i sprawdzić czy dane z otrzymanych PIT-11 i PIT-8c ujęte są w rozliczeniu udostępnionym przez MF.

Zawsze możesz skorzystać z dotychczasowej formy i wysłać PIT za pomocą dostępnych programów do rozliczania PIT , wysłać elektronicznie ,pocztą lub osobiście dostarczyć do urzędu skarbowego w formie papierowej.

Co możesz zrobić jeśli się spóźnisz z rozliczeniem PIT? 

Z ważnych powodów urząd skarbowy może odstąpić od wymierzenia kary za nieterminowe rozliczenie podatku - nadal bowiem istnieje instytucja "czynnego żalu". Jak najszybciej rozlicz PIT, wpłać należny podatek wraz z odsetkami, opisz dlaczego nie zrobiłeś tego w terminie- w urzędach też pracują ludzie:)

powered by social2s