Biała lista podatników

W dniu 01 września 2019 wchodzą w życie przepisy dotyczące kompletnego wykazu podatników VAT, tzw biała lista podatników.

Wykaz ten będzie zawierał historię VAT-owską podatnika, m.in informacje o rejestracji, wykreśleniu oraz przywróceniu jako podatnika VAT. W bazie dostępny będzie również numer rachunku bankowego podatnika.

Nadmienić należy, iż zgodnie z art 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy :

1. stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000zł lub równowartość tej kwoty w walutach, przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczą podatku vat tej części kwoty, która nie została zapłacona na rachunek bankowy kontrahenta. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub rozliczyć naliczony podatek vat należy regulować zobowiązania tylko na rachunek bankowy umieszczony w wykazie podmiotów -na białej liście podatników. Zapłata na inny rachunek rodzi za sobą brak możliwości zaliczenia w koszty takiej transakcji.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi sankcjami, przed każdą płatnością kwot powyżej łącznie 15.000zł należy sprawdzić czy podatnik jest czynnym podatnikiem vat i czy rachunek, który podał na fakturze znajduje się w wykazie. Można skorzystać z tego linku :  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka .

powered by social2s