W dniu 1 stycznia 2019 weszły w życie nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz terminy ich przechowywania. 

Do tej pory akta osobowe miały trzy części. Od stycznia br teczka pracownicza rozszerzyła się o część D.

Podział teczki akt osobowych na części:

A. - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowanie na badania wstępne wraz z orzeczeniem lekarskim

B.- dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia, m.in. umowa o pracę, szkolenie BHP, zakres czynności, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy, dokumenty związane z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, przyznane nagrody, szkolenie okresowe BHP, dokumenty związane z równym traktowaniem w zatrudnieniu, i inne.

C.- dokumenty związane z zakończeniem zatrudnienia, m.in. kopia świadectwa pracy.

D.- dokumenty związane z odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną.

W styczniu br zmienił się również okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Jednak ta zmiana dotyczy tylko umów zawartych po dniu 1. stycznia 2019 .

 

WAŻNE !!!- od stycznia 2019 wypłata wynagrodzenia następuje na rachunek bankowy podany przez pracownika. Wypłata wynagrodzenia w gotówce następuje tylko na wniosek pracownika.